سال جهش تولید
  • 1399-04-13 17:12
  • كد محتوا:14392

نام این محله از نام حکیم ابومعین ناصرخسرو قبادیانی معروف به ناصرخسرو علوی برگرفته شده است، ناصرخسرو قبادیانی از مفاخر شاعران ایران، در سال 394 در قبادیان بلخ به دنیا آمد.