سال جهش تولید
  • 1399-04-13 17:13
  • كد محتوا:14393

امین آباد احتمالاً از دهاتی است که امین الدوله آباد کرده است. امین الدوله، هم لقب میرزا حسین خان صدر و هم لقب پسر اوست (از تقریرات شفاهی استاد جمشید مظاهری).