نشست صمیمانه مهندس باقری با اهالی امین آباد

حضور مهندس باقری مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان در محله امین آباد و بررسی درخواست های اهالی این محلهکد محتوا 18114